Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

member

คำแปล
สมาชิก
The
member
สมาชิก
The
member
สมาชิก
Each
group
has
three
members
.
แต่ละกลุ่มมีสมาชิกสามคน
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย