Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

measure

คำแปล

มาตรการ

It
is
a
good
measure
.

มันคือมาตรการที่ดี

It
is
a
good
measure
.

มันคือมาตรการที่ดี

The
measure

มาตรการ

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย