matter

คำแปล
เรื่อง, สสาร
No
ไม่
matter
เรื่อง
สสาร
how
อย่างไร
tall
สูง
it
มัน
is
เป็น
อยู่
คือ
?
ไม่ว่ามันจะสูงเท่าไหร่ก็ตาม
No
ไม่
matter
เรื่อง
สสาร
how
อย่างไร
tall
สูง
it
มัน
is
เป็น
อยู่
คือ
?
ไม่ว่ามันจะสูงเท่าไหร่ก็ตาม
It
มัน
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
matter
เรื่อง
สสาร
of
ของ
time
เวลา
.
มันเป็นเรื่องของเวลา
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย