Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

marriage

คำแปล

การแต่งงาน, แต่งงาน

I
want
marriage
and
a
family
.

ฉันอยากแต่งงานและมีครอบครัว

3 ความคิดเห็น

I
want
marriage
and
a
family
.

ฉันอยากแต่งงานและมีครอบครัว

3 ความคิดเห็น

I
want
marriage
and
a
family
.

ฉันอยากแต่งงานและมีครอบครัว

3 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง