Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

marathon

คำแปล
มาราธอน
She
is
ready
for
her
next
marathon
.
เธอพร้อมสำหรับการวิ่งมาราธอนครั้งหน้าของเธอ
She
is
ready
for
her
next
marathon
.
เธอพร้อมสำหรับการวิ่งมาราธอนครั้งหน้าของเธอ
This
is
my
first
marathon
.
นี่คือการวิ่งมาราธอนครั้งแรกของฉัน
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย