Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

managed

คำแปล
จัดการ, บริหาร
การผันคำกริยาของmanage
I
would
have
managed
the
library
.
ฉันคงจะได้บริหารห้องสมุดนี้
I
would
have
managed
the
institute
.
ฉันคงจะได้บริหารสถาบันนี้
I
would
have
managed
the
kitchen
.
ฉันคงจะได้จัดการครัวนั่น
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย