luck

คำแปล
โชค
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
wish
ปรารถนา
everyone
ทุกคน
good
ดี
luck
โชค
.
ฉันขอให้ทุกคนโชคดี
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
wish
ปรารถนา
everyone
ทุกคน
good
ดี
luck
โชค
.
ฉันขอให้ทุกคนโชคดี
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
believe
เชื่อ
in
ใน
luck
โชค
.
ฉันเชื่อในโชคชะตา
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย