Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

lot

คำแปล

Every
day
I
tell
my
parents
that
I
love
them
a
lot
.

กวนฉนบอกพอแมของฉนวาฉนรกพวกเขามาก

Every
day
I
tell
my
parents
that
I
love
them
a
lot
.

กวนฉนบอกพอแมของฉนวาฉนรกพวกเขามาก

When
I
was
a
teacher
I
used
to
have
a
lot
of
students
.

ตอนผมเปนครผมเคยมกเรยนหลายคน

แสดงประโยคเพิ่ม