Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

load

คำแปล

ของบรรทุก, ภาระ, น้ำหนักบรรทุก

My
sister
has
a
load
of
clothes
.

พี่สาวของฉันมีเสื้อผ้าจำนวนมาก

My
sister
has
a
load
of
clothes
.

พี่สาวของฉันมีเสื้อผ้าจำนวนมาก

She
has
a
load
of
books
.

เธอมีหนังสือจำนวนมาก

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย