living

คำแปล
มีชีวิตอยู่
Where
ที่ไหน (ใช้ในประโยคคำถาม)
are
อยู่
เป็น
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
living
มีชีวิตอยู่
?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
3 ความคิดเห็น
It
มัน
is
อยู่
เป็น
คือ
a
หนึ่ง
living
มีชีวิตอยู่
turtle
เต่า (คำเอกพจน์)
มันคือเต่าที่มีชีวิตอยู่
It
มัน
is
อยู่
เป็น
คือ
a
หนึ่ง
living
มีชีวิตอยู่
chicken
ไก่
มันคือไก่ที่มีชีวิตอยู่
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย