Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

limit

คำแปล
จำกัด, ขอบเขต
Our
love
has
no
limits
.
ความรักของเราไร้ขอบเขต
2 ความคิดเห็น
Science
has
no
limit
.
วิทยาศาสตร์ไร้ขอบเขต
Science
has
no
limit
.
วิทยาศาสตร์ไร้ขอบเขต
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย