ภาษาอังกฤษ

library

ภาษาไทย
ห้องสมุด

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
libraryตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI go to the library at least once a week.คำแปลฉันไปห้องสมุดอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย