Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

left

คำแปล

They
left
my
son
here
yesterday
.

พวกเขาได้ทิ้งลูกชายของฉันไว้ที่นี่เมื่อวานนี้

No
,
left
!

ไม่ใช่, ทางซ้าย

She
just
left
.

เธอเพิ่งออกไป

แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ leave

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ileaveleft
he/she/itleavesleft
you/we/theyleaveleft

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง