Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

learn

คำแปล

เรียนรู้, เรียน

What
will
you
learn
from
him
?

คุณจะเรียนรู้อะไรจากเขา

I
will
learn
with
you
.

ฉันจะเรียนรู้กับคุณ

I
will
learn
how
to
drink
wine
.

ฉันจะเรียนดื่มไวน์

แสดงประโยคเพิ่ม

ดูคำนี้ด้วย: