Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

leader

คำแปล
ผู้นำ
I
do
not
like
that
leader
!
ผู้นำคน
2 ความคิดเห็น
I
do
not
like
that
leader
!
ผู้นำคน
2 ความคิดเห็น
I
do
not
like
that
leader
!
ผู้นำคน
2 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย