ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

landscape

คำแปล
ทิวทัศน์
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
landscape
ทิวทัศน์
is
เป็น
อยู่
คือ
green
สีเขียว
and
และ
beautiful
สวยงาม
.
ภูมิประเทศนี้เขียวและสวย
This
นี่
นี้
landscape
ทิวทัศน์
is
เป็น
อยู่
คือ
beautiful
สวยงาม
.
ภูมิประเทศนี้สวย
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
landscape
ทิวทัศน์
ภูมิประเทศ
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย