lack

คำแปล
ความขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ
There
ที่นั่น
was
อยู่
เป็น
a
หนึ่ง
great
เยี่ยม
lack
ความขาดแคลน
ความไม่เพียงพอ
of
ของ
rice
ข้าว
that
นั้น
ว่า
นั่น
year
ปี
.
มีการขาดแคลนของข้าวอย่างมากในปีนั้น
1 ความคิดเห็น
There
ที่นั่น
was
อยู่
เป็น
a
หนึ่ง
great
เยี่ยม
lack
ความขาดแคลน
ความไม่เพียงพอ
of
ของ
rice
ข้าว
that
นั้น
ว่า
นั่น
year
ปี
.
มีการขาดแคลนของข้าวอย่างมากในปีนั้น
1 ความคิดเห็น
There
ที่นั่น
was
อยู่
เป็น
a
หนึ่ง
great
เยี่ยม
lack
ความขาดแคลน
ความไม่เพียงพอ
of
ของ
rice
ข้าว
that
นั้น
ว่า
นั่น
year
ปี
.
มีการขาดแคลนของข้าวอย่างมากในปีนั้น
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย