laboratory

คำแปล
ห้องทดลอง
We
พวกเรา
need
ต้องการ
จำเป็นต้อง
a
หนึ่ง
new
ใหม่
science
วิทยาศาสตร์
laboratory
ห้องทดลอง
.
พวกเราต้องการห้องทดลองใหม่ห้องหนึ่ง
We
พวกเรา
need
ต้องการ
จำเป็นต้อง
a
หนึ่ง
new
ใหม่
science
วิทยาศาสตร์
laboratory
ห้องทดลอง
.
พวกเราต้องการห้องทดลองใหม่ห้องหนึ่ง
He
เขา
works
ทำงาน
in
ใน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
laboratory
ห้องทดลอง
.
เขาทำงานในห้องทดลอง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย