Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

kind

คำแปล
ประเภท, ชนิด
It
is
very
kind
of
you
.
คุณใจดีมาก
0 ความคิดเห็น
It
is
very
kind
of
you
.
คุณใจดีมาก
0 ความคิดเห็น
It
is
very
kind
of
you
.
คุณใจดีมาก
0 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย