Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

journey

คำแปล
การเดินทาง
Your
journey
starts
here
.
การเดินทางของคุณเริ่มต้นที่นี่
Your
journey
starts
here
.
การเดินทางของคุณเริ่มต้นที่นี่
It
is
a
journey
.
มันคือการเดินทาง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย