Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

island

คำแปล
เกาะ
My
parents
live
on
the
island
.
พ่อแม่ของฉันอยู่บนเกาะ
We
swim
to
the
island
.
พวกเราว่ายน้ำไปที่เกาะ
My
parents
live
on
the
island
.
พ่อแม่ของฉันอยู่บนเกาะ
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย