Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

interview

คำแปล
การสัมภาษณ์
During
the
interview
ในระหว่างการสัมภาษณ์
During
the
interview
ในระหว่างการสัมภาษณ์
Her
interview
การสัมภาษณ์ของเธอ
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย