Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

internet

คำแปล
อินเทอร์เน็ต
The
internet
อินเทอร์เน็ต
1 ความคิดเห็น
The
internet
อินเทอร์เน็ต
1 ความคิดเห็น
The
internet
อินเทอร์เน็ต
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย