Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

interest

คำแปล

ความสนใจ, ดอกเบี้ย

We
pay
more
interest
this
year
.

พวกเราจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้นปีนี้

We
pay
more
interest
this
year
.

พวกเราจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้นปีนี้

This
is
of
interest
to
many
people
.

นี่อยู่ในความสนใจของหลายคน

แสดงประโยคเพิ่ม