Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

insurance

คำแปล

การประกันภัย

Do
you
need
insurance
?

คุณต้องการประกันสุขภาพไหม

Do
you
need
insurance
?

คุณต้องการประกันสุขภาพไหม

Do
you
have
insurance
?

คุณมีประกันสุขภาพไหม

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย