Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

information

คำแปล
ข้อมูล
This
is
private
information
.
นี่คือข้อมูลส่วนตัว
This
is
private
information
.
นี่คือข้อมูลส่วนตัว
Who
has
the
information
?
ใครมีข้อมูล
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย