humor

คำแปล
อารมณ์ขัน
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
have
มี
no
ไม่
humor
อารมณ์ขัน
!
พวกเขาไม่มีอารมณ์ขัน
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
have
มี
no
ไม่
humor
อารมณ์ขัน
!
พวกเขาไม่มีอารมณ์ขัน
You
เธอ
พวกคุณ
คุณ
have
มี
no
ไม่
humor
อารมณ์ขัน
!
คุณไม่มีอารมณ์ขัน
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย