ภาษาอังกฤษ

human

ภาษาไทย
มนุษย์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
humanตัวอย่างAre you a human?คำแปลคุณเป็นมนุษย์หรือเปล่า
humansตัวอย่างYou are humans.คำแปลพวกคุณเป็นมนุษย์
humanตัวอย่างHe assumes that we are human.คำแปลเขาสมมติว่าพวกเราเป็นมนุษย์
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย