Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

hour

คำแปล

ชั่วโมง

They
run
during
their
lunch
hour
.

พวกเธอวิ่งในชั่วโมงอาหารกลางวันของพวกเธอ

They
run
during
their
lunch
hour
.

พวกเธอวิ่งในชั่วโมงอาหารกลางวันของพวกเธอ

He
walks
during
his
lunch
hour
.

เขาเดินในระหว่างชั่วโมงอาหารกลางวัน

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย