ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

hotel

คำแปล
โรงแรม
Where
ที่ไหน (ใช้ในประโยคคำถาม)
is
อยู่
คือ
เป็น
your
ของเธอ
ของคุณ
ของพวกคุณ
hotel
โรงแรม
?
โรงแรมของคุณอยู่ที่ไหน
1 ความคิดเห็น
Where
ที่ไหน (ใช้ในประโยคคำถาม)
is
อยู่
คือ
เป็น
your
ของเธอ
ของคุณ
ของพวกคุณ
hotel
โรงแรม
?
โรงแรมของคุณอยู่ที่ไหน
1 ความคิดเห็น
Are
อยู่
เป็น
we
พวกเรา
in
ใน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
same
เหมือนกัน
hotel
โรงแรม
?
พวกเราอยู่ในโรงแรมแห่งเดียวกันไหม
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย