Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

help

คำแปล

ความช่วยเหลือ

We
will
help
you
cook
lunch
.

พวกเราจะช่วยคุณทำข้าวเที่ยง

1 ความคิดเห็น

Her
sister
will
help
you
.

พี่สาวของเธอจะช่วยคุณ

1 ความคิดเห็น

I
will
help
Luis
.

ฉันจะช่วยเหลือลูอิส

2 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ help

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ihelphelped
he/she/ithelpshelped
you/we/theyhelphelped

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย