heart

คำแปล
หัวใจ
She
เธอ
found
เจอ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
key
กุญแจ
to
สู่
ถึง
my
ของฉัน
ของผม
heart
หัวใจ
.
เธอพบกุญแจสู่หัวใจของผม
She
เธอ
found
เจอ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
key
กุญแจ
to
สู่
ถึง
my
ของฉัน
ของผม
heart
หัวใจ
.
เธอพบกุญแจสู่หัวใจของผม
Open
เปิด
your
ของเธอ
ของคุณ
ของพวกคุณ
heart
หัวใจ
!
เปิดใจของคุณ!
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย