Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

have

คำแปล
มี
I
have
an
apple
.
ฉันมีแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง
11 ความคิดเห็น
We
have
bread
.
พวกเรามีขนมปัง
1 ความคิดเห็น
We
have
rice
.
พวกเรามีข้าว
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ have

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ihavehad
he/she/ithashad
you/we/theyhavehad

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย