hate

คำแปล
เกลียด, ความเกลียดชัง
You
เธอ
พวกคุณ
คุณ
hate
เกลียด
ความเกลียดชัง
this
นี้
นี่
man
ผู้ชาย
.
คุณเกลียดผู้ชายคนนี้
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
hate
เกลียด
ความเกลียดชัง
doing
ทำ
this
นี่
นี้
.
ฉันเกลียดการทำแบบนี้
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
hate
เกลียด
ความเกลียดชัง
sugar
น้ำตาล
.
ฉันเกลียดน้ำตาล
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ hate

PersonPresentPast
Ihatehated
he/she/ithateshated
you/we/theyhatehated
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย