Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

hand

คำแปล
มือ
My
daughter
,
on
the
other
hand
,
is
three
years
old
.
ในทางกลับกัน ลูกสาวของฉันอายุสามปี
My
daughter
,
on
the
other
hand
,
is
three
years
old
.
ในทางกลับกัน ลูกสาวของฉันอายุสามปี
She
will
touch
your
hand
.
เธอจะแตะมือของคุณ
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย