Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

hair

คำแปล
ผม
My
mother
likes
to
cut
my
father
's
hair
.
คุณแม่ของฉันชอบตัดผมคุณพ่อของฉัน
My
mother
likes
to
cut
my
father
's
hair
.
คุณแม่ของฉันชอบตัดผมคุณพ่อของฉัน
This
boy
has
black
hair
.
เด็กผู้ชายคนนี้มีผมสีดำ
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย