Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

had

การผันคำกริยาทั้งหมดของ have

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ihavehad
he/she/ithashad
you/we/theyhavehad

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย