Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

gym

คำแปล

โรงยิม, ฟิตเนส

What
do
they
do
at
the
gym
?

พวกเขาทำอะไรฟิตเนส

2 ความคิดเห็น

What
do
they
do
at
the
gym
?

พวกเขาทำอะไรฟิตเนส

2 ความคิดเห็น

What
do
they
do
at
the
gym
?

พวกเขาทำอะไรฟิตเนส

2 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย