Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

group

คำแปล
กลุ่ม
Is
that
the
last
group
?
นั้นคือกลุ่มสุดท้ายใช่ไหม
Is
that
the
last
group
?
นั้นคือกลุ่มสุดท้ายใช่ไหม
This
is
a
group
.
นี่คือกลุ่มหนึ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย