Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

grandmother

คำแปล

ย่า, ยาย

The
blue
hat
is
for
my
grandmother
.

หมวกสีฟ้าสำหรับย่าของฉัน

The
blue
hat
is
for
my
grandmother
.

หมวกสีฟ้าสำหรับย่าของฉัน

My
dad
loves
my
grandmother
.

พ่อของฉันรักคุณย่าฉัน

แสดงประโยคเพิ่ม