Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

grade

คำแปล
ระดับ, เกรด
It
is
a
good
grade
.
มันเป็นคะแนนที่ดี
It
is
a
good
grade
.
มันเป็นคะแนนที่ดี
The
grade
ระดับ
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย