governor

คำแปล
ผู้ว่าการ, ผู้ว่าราชการ
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
governor
ผู้ว่าราชการ
ผู้ว่าการ
does
คำกริยาช่วย ไม่ต้องแปล
not
ไม่
ไม่ใช่
speak
พูด
English
ภาษาอังกฤษ
ชาวอังกฤษ
คนอังกฤษ
.
ผู้ว่าการคนนี้ไม่พูดภาษาอังกฤษ
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
governor
ผู้ว่าราชการ
ผู้ว่าการ
does
คำกริยาช่วย ไม่ต้องแปล
not
ไม่
ไม่ใช่
speak
พูด
English
ภาษาอังกฤษ
ชาวอังกฤษ
คนอังกฤษ
.
ผู้ว่าการคนนี้ไม่พูดภาษาอังกฤษ
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
governor
ผู้ว่าราชการ
ผู้ว่าการ
has
มี
two
สอง
daughters
ลูกสาว
.
ผู้ว่าการคนนี้มีลูกสาวสองคน
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย