Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

governor

คำแปล

ผู้ว่าการ, ผู้ว่าราชการ

The
governor
does
not
speak
English
.

ผู้ว่าการคนนี้ไม่พูดภาษาอังกฤษ

The
governor
does
not
speak
English
.

ผู้ว่าการคนนี้ไม่พูดภาษาอังกฤษ

The
governor
has
two
daughters
.

ผู้ว่าการคนนี้มีลูกสาวสองคน

แสดงประโยคเพิ่ม