goal

คำแปล
เป้าหมาย, ประตู, จุดประสงค์
What
อะไร
is
เป็น
อยู่
คือ
your
ของเธอ
ของคุณ
ของพวกคุณ
real
จริง
goal
เป้าหมาย
ประตู
จุดประสงค์
?
เป้าหมายของคุณที่จริงคืออะไร
What
อะไร
is
เป็น
อยู่
คือ
your
ของเธอ
ของคุณ
ของพวกคุณ
real
จริง
goal
เป้าหมาย
ประตู
จุดประสงค์
?
เป้าหมายของคุณที่จริงคืออะไร
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
scored
ทำคะแนน
a
หนึ่ง
goal
ประตู
เป้าหมาย
จุดประสงค์
.
พวกเขาทำคะแนนหนึ่งประตู
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย