Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

go

คำแปล
ไป
He
goes
and
I
go
.
เขาไปและฉันไป
1 ความคิดเห็น
The
men
go
.
พวกผู้ชายไป
2 ความคิดเห็น
We
will
not
go
to
Canada
.
พวกเราจะไม่ไปแคนาดา
2 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ go


PersonPresentPast
Igowent
he/she/itgoeswent
you/we/theygowent

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย