Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

go

คำแปล

ไป

He
goes
and
I
go
.

เขาไปและฉันไป

1 ความคิดเห็น

The
men
go
.

พวกผู้ชายไป

2 ความคิดเห็น

We
will
not
go
to
Canada
.

พวกเราจะไม่ไปแคนาดา

2 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ go

บุคคลปัจจุบันอดีต
Igowent
he/she/itgoeswent
you/we/theygowent

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง