Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

geography

คำแปล

ภูมิศาสตร์

I
like
geography
and
history
.

ฉันชอบภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์

I
like
geography
and
history
.

ฉันชอบภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์

I
study
European
geography
.

ฉันเรียนภูมิศาสตร์ของยุโรป

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย