Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

generation

คำแปล

ยุค

Our
generation
likes
coffee
.

ยุคของพวกเราชอบกาแฟ

Our
generation
likes
coffee
.

ยุคของพวกเราชอบกาแฟ

His
generation
drinks
wine
.

ยุคของเขาดื่มไวน์

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย