Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

friday

คำแปล

วันศุกร์

Friday
?

วันศุกร์ไหม

3 ความคิดเห็น

Friday
?

วันศุกร์ไหม

3 ความคิดเห็น

I
like
Fridays
.

ฉันชอบวันศุกร์

0 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง