Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

french

คำแปล
ภาษาฝรั่งเศส, คนฝรั่งเศส
The
French
reads
a
book
.
คนฝรั่งเศสคนนี้อ่านหนังสือเล่มหนึ่ง
The
French
reads
a
book
.
คนฝรั่งเศสคนนี้อ่านหนังสือเล่มหนึ่ง
English
to
French
ภาษาอังกฤษถึงภาษาฝรั่งเศส
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย