Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

freedom

คำแปล

เสรีภาพ

He
wanted
to
tell
me
about
freedom
.

เขาอยากที่จะบอกฉันเกี่ยวกับเสรีภาพ

He
wanted
to
tell
me
about
freedom
.

เขาอยากที่จะบอกฉันเกี่ยวกับเสรีภาพ

How
much
does
freedom
cost
?

เสรีภาพมีราคาเท่าไหร่

แสดงประโยคเพิ่ม