found

คำแปล
She
เธอ
had
มี
found
เจอ
my
ของฉัน
ของผม
wallet
กระเป๋าเงิน
กระเป๋าสตางค์
.
เธอได้พบกระเป๋าเงินของฉัน
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
found
เจอ
out
ออก
that
ว่า
นั่น
นั้น
it
มัน
will
จะ
be
อยู่
เป็น
ready
พร้อม
soon
เร็วๆนี้
.
ฉันพบว่ามันจะพร้อมเร็วๆนี้
He
เขา
found
เจอ
my
ของฉัน
ของผม
wallet
กระเป๋าเงิน
กระเป๋าสตางค์
.
เขาเจอกระเป๋าเงินของฉัน
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ find

PersonPresentPast
Ifindfound
he/she/itfindsfound
you/we/theyfindfound

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย